China (Chinese) new year Celebration in Singapore: Date, Where to celebrate?

What is China (Chinese) new year Celebration in Singapore?

Most Chinese in Singapore celebrate Chinese New Year. The first day of the lunar new year is normally between the winter solstice (dongzhi) and the start of spring (lichun). The Chinese lunar calendar celebrates xiaoguonian (small new year) on the 24th day of the 12th month, which marks the start of the new year festivities.

Household deities are said to report to Yu Huang (Jade Emperor), the supreme ruler of heaven and earth, on this day. Special food offerings are made for the Hearth God or Kitchen God (zaojun or zaowang) in the expectation that he will put in a good word for the family to the Jade Emperor. Honey or rock sugar is sometimes placed on the mouth of the Kitchen God’s statue. The deities then bid farewell with firecrackers, and spring cleaning begins.

On what date it is celebrated?

 • Every year, this happens between the 21st of January and the 20th of February.

How it is celebrated?

 • Homes are typically swept prior to the New Year; bamboo leaves are historically used to sweep the floor as it is believed to drive evil spirits out. On the first day of the Lunar New Year, it is customary not to sweep, mop, scrub, or wash, lest the good luck is swept away, with some even hiding their brooms.
 • Pots of kumquat and flowers are also placed as part of the festive decorations to liven up the home. At the doorway, red scrolls and posters with auspicious sayings (chunlian, or spring couplets) are hung.
 • The family reunion supper and ancestor worship are two of the most prominent elements of the New Year’s Eve rituals (chuxi). The Lunar New Year is usually celebrated at 11 p.m., but many families, particularly in Singapore, have embraced 12 a.m. as the standard.
 • It is common for families to worship their ancestors before the reunion supper and invite them to join in the family’s celebrations with an offering of food, fruits, tea, and flowers.
 • The reunion dinner (tuan’nianfan) is an annual feast at which family members renew their love and respect for one another. It is sometimes referred to as tuanyuan (or weilu), which means “gathering around the family hearth.”
 • Chinese New Year’s Eve is one of three days in the Chinese lunar calendar for debt repayment, especially for businesspeople. This day is designated for this reason since it is considered disgraceful to begin a new year with unpaid obligations.
 • Children are urged to stay awake until midnight in order to bid farewell to the “old” year and greet the “new.” Many children do this to wish their parents a happy new year early in the morning.
 • Some Chinese welcome the God of Wealth with joss sticks, while others celebrate the new year by worshipping at temples. They study the almanack to determine the best time and direction to receiving this deity, which is usually between 11 p.m. and 6 a.m. the next morning.

Where to celebrate?

1. Chinatown Street Light-Up

 • Sculpted lanterns of cubs and tigers bring Chinatown to life. They represent the strength and vitality required to remain united and emerge stronger from the pandemic.
 • The ceremonial lighting and opening ceremony will be placed at 7 p.m. on January 7, featuring virtual performances.
Chinatown Street Light-Up

2. Dahlia Dreams at Flower Dome

 • From 4 January 2022 to 20 February 2022, the Flower Dome conservatory will display 2,000 dahlias, chrysanthemums, and cymbidiums flowers, a big moon gate, and cute tiger cub sculptures to celebrate the Spring Festival and the Year of the Tiger.
Dahlia Dreams at Flower Dome

3. Chingay Parade 2022

 • For 2022, the parade will have the theme “Ignite Your Dreams.” The elements are yet to be released, but expect “Chingay50” commemorative programmes such as anecdotes from past artists, volunteers, audiences, and crew members.
Chingay Parade 2022

4. High Tea in the Deep Sea

 • The renowned afternoon tea at Ocean Restaurant has been expanded. This time, a 12-item afternoon tea menu ($88 per pax) featuring handmade siew mai with premium abalone, Canadian lobster kueh pie tee with unique sauce, and imperial coconut with osmanthus and bird’s nest will be served.
High Tea in the Deep Sea

5. Wan Qing Festival of Spring 2022

 • If you’re looking to get into the CNY spirit, the Wan Qing Festival of Spring has the perfect lineup for you. Celebrate the Year of the Tiger with family-friendly events such as lion dance classes, festive drumming workshops, heritage trails, guided tours, and craft activities.
Wan Qing Festival of Spring 2022

6.  Chingay 

 • Chingay was one of Singapore’s largest celebrations, with thousands of performers and massive parade floats. Chingay has gone online since the pandemic, and this year will be no exception.
Chingay

New Year of The Republic of China 2023

Chinese National Anthem – Lyrics & Meaning: March of the Volunteers (March of the Anti-Manchukuo Counter-Japan Volunteers)

Simplified Chinese (Pinyin)

起来(Qǐlái!)! 不愿(Búyuàn)做(zuò)奴隶(núlì)的(de)人们(rénmen!)!
把(Bǎ)我们(wǒmen)的(de)(xuèròu,), 筑成(zhùchéng)我们(wǒmen)新的(xīnde)长城(chángchéng!)!
中华(Zhōnghuá)民族(Mínzú)到(dào)了(liao)最(zuì)危险的(wēixiǎnde)(shíhòu,),
每个(Měige)人(rén)被迫着(bèipòzhe)发出(fāchū)最后的(zuìhòude)吼声(hǒushēng.)。
起来(Qǐlái!)! 起来(Qǐlái!)! 起来(Qǐlái!)!
我们(Wǒmen)(wànzhòngyīxīn,),
冒着(Màozhe)敌人(dírén)的(de)(pàohuǒ,), 前进(qiánjìn!)!
冒着(Màozhe)敌人(dírén)的(de)(pàohuǒ,), 前进(qiánjìn!)!
前进(Qiánjìn!)! 前进(Qiánjìn!)! 进(Jìn!)!

English Lyrics

Arise! Ye who refuse to be slaves!
With our flesh and blood, let us build our new Great Wall!
The Chinese people face their greatest peril.
From each one the urgent call for action comes forth.
Arise! Arise! Arise!
Us millions with but one heart,
Braving the enemy’s fire, march on!
Braving the enemy’s fire, march on!
March on! March on, on!

IPA transcription

[t͡ɕʰi²¹⁴ laɪ̯³⁵ pu⁵¹ ɥɛn⁵¹ t͡swɔ⁵¹ nu³⁵ li⁵¹ ti⁵¹ ʐən³⁵ mən³⁵] [pä²¹⁴ wɔ²¹⁴ mən³⁵ ti⁵¹ ɕɥɛ⁵¹ ʐoʊ̯⁵¹ ʈ͡ʂu⁵¹ ʈ͡ʂʰɤŋ³⁵ wɔ²¹⁴ mən³⁵ ɕin⁵⁵ ti⁵¹ ʈ͡ʂʰɑŋ³⁵ ʈ͡ʂʰɤŋ³⁵] [ʈ͡ʂʊŋ⁵⁵ xwä³⁵ min³⁵ t͡su³⁵ tɑʊ̯⁵¹ ljɑʊ̯²¹⁴ t͡sweɪ̯⁵¹ weɪ̯⁵⁵ ɕjɛn²¹⁴ ti⁵¹ ʂʐ̩³⁵ xoʊ̯⁵¹] [meɪ̯²¹⁴ kɤ⁵¹ ʐən³⁵ peɪ̯⁵¹ pʰwɔ⁵¹ ɖ͡ʐ̥ə fä⁵⁵ ʈ͡ʂʰu⁵⁵ t͡sweɪ̯⁵¹ xoʊ̯⁵¹ ti⁵¹ xoʊ̯²¹⁴ ʂɤŋ⁵⁵] [t͡ɕʰi²¹⁴ laɪ̯³⁵ t͡ɕʰi²¹⁴ laɪ̯³⁵ t͡ɕʰi²¹⁴ laɪ̯³⁵] [wɔ²¹⁴ mən³⁵ wän⁵¹ ʈ͡ʂʊŋ⁵¹ i⁵⁵ ɕin⁵⁵] [mɑʊ̯⁵¹ ɖ͡ʐ̥ə ti³⁵ ʐən³⁵ ti⁵¹ pʰɑʊ̯⁵¹ xwɔ²¹⁴ t͡ɕʰjɛn³⁵ t͡ɕin⁵¹] [mɑʊ̯⁵¹ ɖ͡ʐ̥ə ti³⁵ ʐən³⁵ ti⁵¹ pʰɑʊ̯⁵¹ xwɔ²¹⁴ t͡ɕʰjɛn³⁵ t͡ɕin⁵¹] [t͡ɕʰjɛn³⁵ t͡ɕin⁵¹ t͡ɕʰjɛn³⁵ t͡ɕin⁵¹ t͡ɕin⁵¹]

Traditional Chinese (Bopomofo)

! 的(˙ㄉㄜ)人們(ㄖㄣ’ ˙ㄇㄣ)!
把(ㄅㄚˇ)我們(ㄨㄛˇ ˙ㄇㄣ)的(˙ㄉㄜ), 我們(ㄨㄛˇ ˙ㄇㄣ)新的(ㄒㄧㄣ ˙ㄉㄜ)!
了(ㄌㄧㄠˇ)危險的(ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ ˙ㄉㄜ)時候(ㄕ’ ㄏㄡˋ),
每個(ㄇㄟˇ ˙ㄍㄜ)被迫著(ㄅㄟ’ ㄆㄛ’ ˙ㄓㄜ)發出(ㄈㄚ ㄔㄨ)最後的(ㄗㄨㄟ’ ㄏㄡ’ ˙ㄉㄜ)吼聲(ㄏㄡˇ ㄕㄥ)。
起來(ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ)! 起來(ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ)! 起來(ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ)!
我們(ㄨㄛˇ ˙ㄇㄣ)萬眾一心(ㄨㄢ’ ㄓㄨㄥ’ ㄧˋ ㄒㄧㄣ),
冒著(ㄇㄠ’ ˙ㄓㄜ)的(˙ㄉㄜ)炮火(ㄆㄠ’ ㄏㄨㄛˇ), !
冒著(ㄇㄠ’ ˙ㄓㄜ)的(˙ㄉㄜ)炮火(ㄆㄠ’ ㄏㄨㄛˇ), !
! ! !

National Anthem transcriptions in other Chinese and similar languages

Cantonese (Yale):

Sāam màhn jyú yih, ngh dóng só jūng,
Yíh gin màhn gwok, yíh jeun daaih duhng,
Jī yíh dō sih, wàih màhn chìhn fūng,
Sūk yeh féi háaih, jyú yih sih chùhng,
Chí kàhn chí yúhng, bīt seun bīt jūng,
Yāt sām yāt dāk, gun chit chí jūng!

Taiwanese Hokkien (Pe̍h-ōe-jī):

Sam bîn chú gī, ngô͘ tóng só͘ chong,
Í kiàn Bîn-kok, í chìn tāi tông,
Chu ní to sū, ûi bîn chiân hong,
Siok iā húi hāi, chú gī sī chiông,
Sí khîn sí ióng, pit sìn pit tiong,
i̍t sim i̍t tek, koàn thiat sí tiong!

Sino-Vietnamese vocabulary:

Tam Dân Chủ nghĩa, ngô đảng sở tông;
Dĩ kiến Dân Quốc, dĩ tiến đại đồng.
Tư nhĩ đa sĩ, vì dân tiền phong;
Túc dạ phỉ giải, Chủ nghĩa thị tòng.
Thỉ cần thỉ dũng, tất tín tất trung;
Nhất tâm nhất đức, quán triệt thủy chung.

Sino-Korean vocabulary
Hangul  RR
삼민주의, 오당소종,
이건민국, 이진대동,
자이다사, 위민전봉,
숙야비해, 주의시종,
시근시용, 필신필충,
일심일덕, 관철시종!
Sammin juui, o dang so jong,
I geon minguk, i jin daedong,
Ja i dasa, wi min jeonbong,
Sugya bi hae, juui si jong,
Si geun si yong, pil sin pil chung,
Il sim il deok, gwancheol si jong!
Sino-Japanese vocabulary (On’yomi)
 Shinjitai (with Furigana)  Romaji
三民主義、吾党所宗;
以建民国、以進大同。
咨爾多士、為民前鋒;
夙夜匪懈、主義是従。
矢勤矢勇、必信必忠;
一心一徳、貫徹始終。
Sanbin shugi, go tō sho shū,
I ken binkoku, i shin daidō,
Shi ji tashi, i bin zenhō,
Shukuya hi ke, shugi ze jū,
Shi kin shi yū, hisshin hicchū,
Isshin ittoku, kantesshi shū!

March of the Volunteers, Chinese National anthem

March of the Volunteers on Youtube

Learn some Chinese greeting words to wish your Chinese friends in Singapore for the 2023 Chinese New Year on January 2022

Know some Chinese words to greet each other

Hello – 你好
Welcome – 欢迎
Hi – 你好
Happy Chinese (Lunar) New Year – 中国(农历)新年快乐
Happy New Year Everyone – 祝大家新年快乐
Nice to meet you – 很高兴认识你
Thank You – 谢谢你

What is theme / Sign of the Chinese / Lunar New Year 2023?

Theme of Chinese New Year: Year of the Rabbit (Themes of reunion and hope)

Sign of the China

Year of Water Rabbit, starting from January 22, 2023 (Chinese New Year) and lasting to Feb. 9, 2024. It ranks fourth in the 12-year cycle of the Chinese zodiac signs. The rabbit is a tame creature representing hope and life for a long time. It is tender and lovely. The moon goddess Chang’e in the Chinese legend has a rabbit as her pet, which stimulates the thought that only this creature is amiable enough to match her noble beauty. Another way of saying is that the Rabbit is the incarnation of the moon goddess per se and it is always a symbol of pureness and auspiciousness.

Chinese Lunar New Year Calendar-2023 Year of the Rabbit
Chinese Lunar New Year Calendar-2023 Year of the Rabbit

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *